เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนานักเรียนระดับมัธยมศึกษานานาชาติ 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศยุทธ สายประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
เข้าร่วม โครงการสัมมนานักเรียนระดับมัธยมศึกษานานาชาติ
Asian and Oceanian High School Students Forum 2017,

ณ Wakayama Prefectural Government, Japan
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560