เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “Acting Coach” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Acting Coach”
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.45 น. (คาบ5-7)
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อฝึกทักษะทางด้านการแสดงให้แก่นักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การแสดงละครเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณะวิทยากร ประกอบด้วย
1.นางสาวรินรดา พรสมบัติเสถียร
2.นางสาวรุจิษยา ทิณรัตน์
3.นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล
4.นางสาวกานต์ธีรา ขาวสะอาด
5.นางสาวพิริน วรรณวลี

โดยมี อาจารย์ทาริกา คัดชา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ