เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม

กำหนดการ
09.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก
* ผู้สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าติดช่อดอกไม้
* ผู้ปกครองนั่งรอในห้องรับรอง ณ ห้องประชุมศึกษาเด็ก อาคาร 5

09.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าฝึกซ้อมและรับทราบข้อตกลงในการร่วมพิธี

10.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้นเดินแถวเข้าสู่ห้องประชุม คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าสู่บริเวณพิธี

10.45 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2559
* ขบวนธงและผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่พิธี
* ประธานกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงาน
* ประธานมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
* ประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
* รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ มอบทุนเรียนดีและกล่าวให้โอวาท
* ประธานมอบโล่รางวัลโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่องยอดเยี่ยมและดีเด่น
* ประธานมอบเกียรติบัตร
* ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
* ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวปฏิญาณตน
* ประธานกล่าวโอวาท

12.10 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

* ประธานกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี
* นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวแสดงความยินดี
* ผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพร่วมกับประธาน ประธานกรรมการดำเนินงานฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการดำเนินงานฯ อาจารย์ และผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกัน