เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ “ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว” ป.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว”
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560
เวลา 8.20 – 15.30 น.
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดต่างๆ
2.นักเรียนได้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ
3.นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4.นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ