เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดในวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ.2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จัดในวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ.2560
ขอเชิญชมนิทรรศการภาษาต่างประเทศ เวลา 15.00 น. - 15.30 น.
และร่วมประชุมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ณ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้นในเวลา 15.30 น. - 17.30 น.

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม และห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ
12.30 – 13.00 น. - ผู้ปกครองลงทะเบียน รับเอกสาร
13.00 – 13.05 น. - กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แจ้งวัตถุประสงค์และวาระการประชุม
13.05 – 13.50 น. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร (อาจารย์ใหญ่)
สรุปการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครองประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและการบริหารงานโรงเรียน
13.50 – 14.30 น. - การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : ความช่วยเหลือจากบ้านและโรงเรียน” โดย อาจารย์ปารมี ศรีบุญทิพย์ (หัวหน้าศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว)
14.30 – 14.40 น. - พัก
14.40 – 16.30 น. - ผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลของนักเรียน และส่งแบบประเมินโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก
14.40 – 15.45 น. - อาจารย์ใหญ่ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Breitling Replica
Breitling Replica Watches
Omega Replica
Cartier Replica
Luxury Replica Watches 6