เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคบ่าย)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
“ครูสาธิตเกษตร พหุภาษา 4.0 เพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21”
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.45 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Apps for Education สำหรับ Education 4.0” โดยมี ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1119-announceimage_1118.jpg