เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน 1 ทศวรรษผูกพัน พหุภาษามุ่งมั่นก้าวไกล" โดยมีว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ ใจรื่น เป็นประธาน และมีการประชุมรวมสมาชิกสี ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำอาจารย์ประจำสี และ ฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ในช่วงคาบเรียนกิจกรรมสนทนายามเช้าฯ ดังนี้

สีชมพู Pink Circus บริเวณ อาคารอำนวยการ ชั้นล่าง
พ่อสี อ.อนุสรณ์ ไพจิตต์ แม่สี อ.รวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์
ประธานสี นายอังกูร ช่อผกา รองประธานสี น.ส.ปัณณรัช ชูเชิด ม.5/1

สีฟ้า Mexii Blue บริเวณ อาคาร 6 ชั้นล่าง
พ่อสี อ.พีระพล ชินรัตน์ แม่สี อ.โอบปิ่น สุวรรณทัต
ประธานสี นายจิรพนธ์ แสงฉาย รองประธานสี น.ส.ติณณา สัตยวณิช ม.5/2

สีเหลือง Yellow Austrodop บริเวณ หน้าหอประชุมเล็ก
พ่อสี อ.ประธาน พิศงาม แม่สี อ.อรทิพย์ อังศุธรรังสี
ประธานสี นายปวริศ ขันโท รองประธานสี น.ส.ปิยะฉัตร นิพนุติยันต์ ม.5/3

สีแดง Red Indian บริเวณ อาคาร 3 ชั้นล่าง
พ่อสี อ.สงกรานต์ โรจนศิริพงษ์ แม่สี อ.วราพรรณ เจนจิตร์
ประธานสี นายศุภมิตร ศุภมิตรมงคล รองประธานสี น.ส.ภคพร พูนสุขวัฒนา ม.5/4

และ จะมีการเปิดตัวที่ปรึกษาสีในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ในช่วงคาบเรียนวิชากิจกรรมอิสระและพัฒนาตน