เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับอาจารย์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
"สาธิตเกษตรพหุภาษา พัฒนาบุคลิกภาพ ยกระดับองค์กร :
KUSMP’s Personality Development to Excellent Organization"
สำหรับอาจารย์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร"
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย วัฒนะศิริ เป็นวิทยากร

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.10 น. กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ การรู้จักตัวตน การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และฝึกปฏิบัติ
12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และกิจกรรม
15.30 – 15.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.55 – 17.00 น. มารยาททางสังคม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการสร้างสุขในที่ทำงาน