เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
"สาธิตเกษตรพหุภาษา พัฒนาบุคลิกภาพ ยกระดับองค์กร :
KUSMP’s Personality Development to Excellent Organization"
สำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ"
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย วัฒนะศิริ เป็นวิทยากร

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ความหมายและความสำคัญของงานบริการ
09.30 – 10.00 น. กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.15 น. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และฝึกปฏิบัติ
11.15 – 12.15 น. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และฝึกปฏิบัติ
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1157-ประกาศ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต