เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การส่งข้อมูลเพื่อพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2560

ประกาศ
ศิษย์เก่า ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทและมีผลการเรียนยอดเยี่ยม
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ให้กรอกข้อมูลในแบบกรอกประวัติและผลงาน (ไฟล์แนบ)
เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ส่งข้อมูลให้อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ ทางอีเมล parameekus@hotmail.com
หรือติดต่อหมายเลข 038 458 701 ต่อ 5106 ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1164-แบบกรอกประวัติศิษย์เก่าดีเด่นฉบับปรับปรุง59.docx