เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม Acting Coach ชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Acting Coach สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 15.45 น. (คาบ5-7) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อฝึกทักษะทางด้านการแสดงให้แก่นักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การแสดงละครเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยมีวิทยากรคือ นางสาวยุพาพร ยุกตปรีชา และนายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ
และมีอาจารย์ทาริกา คัดชา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ