เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “การละเล่นแบบญี่ปุ่น (Darumasan ga koronda) ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การละเล่นแบบญี่ปุ่น (Darumasan ga koronda) ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 คาบเรียนที่ 7