เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันชาติอเมริกา (American Independence Day: The 4th of July)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา (American Independence Day: The 4th of July) ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กิจกรรม American’s Flag จัดกิจกรรมในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: กิจกรรม Hand Firework Celebration จัดกิจกรรมในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: กิจกรรม The Statue of Liberty Drawing จัดกิจกรรมในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: Hot Dog Happy Meal Celebration จัดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: The US Presidents จัดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 7
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: Picnic Party Celebration จัดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 4