เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีไหว้ครู 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.20 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม