เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. - 12.10 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม