เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 - 12.10 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม