เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) : ม.1

กิจกรรม การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาญี่ปุ่น
โดยมีอาจารย์ Chihiro Miyabayachi และ อาจารย์ยอดสวรรค์ อิกูจิ
สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
สถานที่ ห้องกิจกรรมชั้น 5 อาคาร 6 เวลา : 14.55 – 15.45 น.

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
-ให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของการทำตุ๊กตาไล่ฝน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการใช้ภาษาญี่ปุ่น
-ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกการทำงานอย่างมีระบบ
- ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ สาระภาษาญี่ปุ่น