เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) : ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำและแข่งขัน
ซูโม่กระดาษ (Kamizumo) สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ในคาบเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น