เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงจีน ณ ศูนย์จีนศึกษา ม.บูรพา

ผลการประกวดร้องเพลงจีน

วันที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เวลา : 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา

การจัดกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

2. นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีหลักการ และมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3.นักเรียนแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านผลงาน

4.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเห็นคุณค่าในตัวเอง

ผลการประกวดร้องเพลงจีน

มีนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหลักสูตรภาษาจีนให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อไปแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่

1. เด็กหญิงจิรัชญา ใจงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กหญิงเนโอมี่ นุท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. นางสาวสุภัชฌา ชยาภิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดกว่า 20 สถาบัน ซึ่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้ง 3 คนได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงอย่างเต็มที่ จึงได้รับรางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศและเงินรางวัลคนละ 300 บาท

สำหรับการแข่งขันร้องเพลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้แก่นักเรียนในการพัฒนศักยภาพ การใช้ภาษาจีนในรูปแบบ การร้องเพลง ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและยังเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_159-สุนทรพจน์บูรพา copy.jpg