เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์"ครั้งที่ 28ภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์"ครั้งที่ 28ภาคตะวันออก
รายละเอียด : ระดับชั้นมัธยมศึกษา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 28
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
(อาจารย์ธีรวัต รวงผึ้ง ผู้ประสานงาน)
1.การประกวดเรียงความ ผู้ควบคุมทีม อ.จิตรานนท์
ด.ญ.สิรินทร์ มุ่งเจริญ ม.2/3 ได้รับรางวัลที่ 2

2.การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมทีม อ.สมฤทัย
ด.ญ.ปองกานต์ ปิยมหพงศ์ ม.3/3 ได้รับรางวัลที่ 3
ด.ญ.ณัฐธภา ดวงสอดสี ม.3/1 ได้รับรางวัลที่ 3

3.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุมทีม อ.เอกสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐา แสงสีทอง ม.1/2
ด.ช.ณัฐพล เวชกิจวาณิชย์ ม.2/3
ด.ช.ปวีร์ อัศวกิตติพร ม.3/2 ได้รับรางวัลที่ 2

4.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ผูั้ควบคุมทีม อ.วนิตตา
ด.ญ.ธารธรรม ประสมเพชร ม.2/4
ด.ญ.ธัญญนันท์ โรจน์ศิริสถิตย์ ม.2
น.ส.นรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ม.4/3 ได้รับรางวัลชมเชย
น.ส.สาธนี ตัณฑวิทยากุล ม.4/2

5.ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ผู้ควบคุมทีม อ.พีรพล
ด.ญ.นภัสรดา ไชยวงศ์ ม.3/1
ด.ญ.วริษฐา จีรีชัยโยธิน ม.3/1
ด.ญ.นภัส ชยาบูรณ์ ม.3/1
ด.ช.ธีรภัทร เกษมสันตินาวิน ม.3/1

6.ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ผู้ควบคุมทีม อ.พรพรรณ
นายชัยสิทธิ์ เผด็จภัย ม.6
นายพงศธร เอี่ยมอ่อน ม.6
นายกิตติศักดิ์ เพียรเกิดชำนาญ ม.6
นายณัฐกมล สถิตวราทร ม.6

** รายละเอียดเพิ่มเติม **