เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง"การนำเสนอ Senior Project" ครั้งที่1/2554

โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมฟัง"การนำเสนอ (Senior Project)" ครั้งที่1/2554

รายละเอียดในการนำเสนอครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับ ม.6/2 จำนวน 2 คน ดังนี้

วันพุธที่ 31 ส.ค. 54 : นางสาวธันย์จิรา วงศ์สถิรยาคุณ และ

ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 54 : นายรภัท บัณฑุวนิช

เวลา 8.15 - 8.35 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม ฯ