เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนคำไทย ณ ม.เกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่
ด.ญ. สมภัสสร วิริยพันเลิศ นักเรียนระดับชั้น ม.1/1
และ ด.ญ. ปรายฝน วัฒนตระกูลชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.1/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนคำไทยในหัวข้อ "คำไทยสะกดอย่างไร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 16
และ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554