เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เรียน ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และ บุคลากรทุกท่าน

จากเดิมกำหนดเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ วันที่ 27-31 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

(โปรดติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทางเว็บโรงเรียน www.mp.kus.ku.ac.th)