เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เรียน ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และ บุคลากรทุกท่าน

***ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จากเดิมกำหนดเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเปิดเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 และเลื่อนกำหนดการงานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2 เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ออกไป

***การปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

***ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mp.kus.ku.ac.th เท่านั้น


หมายเหตุ
***เลื่อน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปี 2554 ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จากวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 9.30 น. - 11.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
***เลื่อน โครงการการสอบแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ศาลายา(จัดร่วมกับโรงเรียน ศรีอยุธยา) อย่างไม่มีกำหนด
***เลื่อน โครงการการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อย่างไม่มีกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554
เวลา 15.40 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_227-teacher_th-15-11-54.pdf