เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การนำเสนอผลการศึกษาโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ครั้งที่ 2/2554

1. วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 (เวลา 8.00-8.35 น.) จำนวน 3 คน ได้แก่
- เรื่อง การศึกษาวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตของบริษัทผลิตภัณฑ์สากลคอนกรีต จำกัด
โดย นายกฤษฏิณัฐ วิชชาบุญศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ณ ห้องกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 4 (ห้องพระ)

- เรื่อง การศึกษาการซื้อ-ขายทองคำแท่งและทองรูปพรรณ กรณีศึกษา ร้านจารุพร
โดย นายนันทวัฒน์ พจนานุวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ณ ห้องกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 3

- เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการสร้างเรื่องของวรรณคดีไทยและวรรณคดีตะวันตก : กรณีศึกษาเรื่องรามเกียรติ์และมหากาพย์อีเลียด
โดย นางสาวธนพร คณาวัฒนกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว อาคาร 5 ชั้น 1

2. วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 (เวลา 8.00-8.35 น.) จำนวน 2 คน ได้แก่
- เรื่อง การศึกษาวิธีการทำงานของนักเขียน : กรณีศึกษา นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)
โดย นางสาวรินรดา พรสมบัติเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ณ ห้องกิจกรรม อาคาร 6 ชั้น 5

- เรื่อง การศึกษาทรัพยากรของสารนิเทศและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศในหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
โดย นางสาวทิฆัมพร ตันตระพงศธร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ณ ห้องกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 3