เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศเรื่อง "การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เปิดให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้สนใจ
ยื่นเอกสารแสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน
ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน และชั้นอื่นๆ ตามจำนวนที่รับได้
ในปีการศึกษา 2555
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2
อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา
โทร. 038-458777 , 038-458701-3 ต่อ 0 , 4202
และ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตฯ บางเขน
โทร.02-9428811 , 02-9428800-9 ต่อ 131

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_247-newstudent2555.pdf