เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test) : ม.3

การสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ห้องเรียน ม.3
เวลา : คาบ 5
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถและความถนัดในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนในการเลือกเรียนต่อในแผนการเรียนมนุษย์ 1 ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา