เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร "แฮนด์บอล" : ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "กิจกรรมแฮนด์บอล" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. - 12.10 น. ณ สนามฟุตบอล

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ในการแข่งขันอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ และให้อภัย

3. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. นักเรียนรู้จักแพ้ ชนะ และ ให้อภัยเพื่อนในระหว่างการแข่งขัน