เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers:ป.6

เป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเกณฑ์การสอบข้อสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers ในระดับที่น่าพอใจ

จุดประสงค์
เพื่อจัดให้นักเรียนสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการสอบข้อสอบข้อสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers ในระดับที่เป็นที่พอใจ

ผู้ร่วมโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 106 คน

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 9.25 – 12.10 น.
สถานที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

การสอบ
จะแบ่งสอบออกเป็น 4 ทักษะ ใช้เวลา 3 คาบ คือ

- ทักษะการอ่าน – เขียน ใช้ข้อสอบ paper test สอบในห้องเรียนของนักเรียน มีอาจารย์ประจำชั้น 1 ท่านอาจารย์ต่างชาติ 1 ท่านดูแลระหว่างการสอบในห้องเรียน ใช้เวลา 1 คาบ (50 นาที)

- ทักษะการฟัง ใช้เวลา 1 คาบ ใช้ข้อสอบ paper test กับวิทยุ สอบในห้องเรียนของนักเรียน มีอาจารย์ประจำชั้น 1 ท่าน อาจารย์ต่างชาติ 1 ท่านดูแลระหว่างการสอบในห้องเรียน ใช้ เวลา 1 คาบ (50 นาที)

- ทักษะการพูด สอบตัวต่อตัวกับอาจารย์ต่างชาติ จะแบ่งนักเรียนออกครั้งละ 10 คน เรียงตามเลขที่ (นักเรียนที่เหลือรออยู่ในห้อง) เข้าสอบที่ห้องกิจกรรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีอาจารย์ประจำชั้น 1 ท่านกับอาจารย์ผู้ประสานงานชาวไทย 1 ท่านในห้องเรียนเพื่อช่วยดูแลนักเรียน อาจารย์ต่างชาติ 10 ท่านสอบนักเรียนที่ห้องกิจกรรม ใช้เวลา 1 คาบ