เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประกวดดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทางหลักสูตรได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 และ ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน คือ
1.เด็กชายศุภกร เกตุวงศ์วีระชาติ
นักเรียนระดับชั้น ป. 2/2
2.เด็กหญิงจิรัชญา อุดมแสวงทรัพย์
นักเรียนระดับชั้น ป. 5/1
และจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาฝึกฝีมือด้านดนตรีไทย
2. นักเรียนได้แสดงออกด้านดนตรีไทยในที่ชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ในด้านดนตรีไทย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_286-announceimage_285.jpg