เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการศึกษานอกสถานที่
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น