เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ได้จัดโครงการมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้จัดติดต่อกันทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมสั่งสอน ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนได้ถูกต้องดีงาม ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้มีมารยาทไทย “งามอย่างไทย หนึ่งในสาธิต” ประจำห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2554

ผลการประกวด ดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_297-Thai_etiquette2554.pdf