เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศผลการเรียนในวันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบผลการเรียนแต่ละรายวิชาผ่านระบบตรวจสอบผลการเรียน (http://mp.kus.ku.ac.th/student )
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กำหนดวันแก้ไขผลการเรียนและแก้ไขเงื่อนไข ร, มผ ในวันพุธ ที่ 28 - ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 และ สามารถรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(สมุดพก)ซึ่งเป็นผลการเรียนอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(สมุดพก) และ ปพ.1:4 จากอาจารย์ประจำชั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 (กรุณานำรูปถ่ายชุดสาธิตเกษตรที่ถูกระเบียบ ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาเพื่อติดเอกสาร ปพ.1:4)