เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผู้นำ" Leadership Skills

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผู้นำ" Leadership Skills ในวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 8.30 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมี ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม เป็นวิทยากร