เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศ เรื่อง "การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่"

งานสุขภาพและพลานามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(2012) เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 3 หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนในความปกครองของท่านฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับ (ตามที่ได้รับจากอาจารย์ประจำชั้น) พร้อมชำระค่าวัคซีนเข็มละ 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่อาจารย์ประจำัชั้น ภายในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 *** สอบถามเพิ่มเติม*** ไ้ด้ที่ :
บางเขน โทรศัพท์ 0 2942 8800-9 โทรสาร 0 2942 8093
ชลบุรี โทรศัพท์ 0 3845 8700-3 ต่อ 4204 โทรสาร 0 3821 4580

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_339-pic003-word.jpg