เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา"
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ในคาบเรียนที่ 6-8 (13.50- 16.40 น.)
โดยมี อาจารย์ ปัณณทัต โพธิเวชกุล และคณะ เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงให้กับนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางความคิดในการแสดงและลงมือ ปฏิบัติที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับนักเรียนนำไปเป็นแนวทางในการจัดการแสดงละคร
4. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงโดยตรง