เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) :: ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 3 โดยมี อ. ยอดสวรรค์ อิกูจิ Aj. Chihiro Miyabashi และ Aj. Ayako Shimizu เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักการเคารพในกฎกติกา ข้อตกลง
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ
3. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้จิตใจซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม

ลักษณะกิจกรรม
อาจารย์มีใบงานแนะนำให้นักเรียนรู้จักกีฬา ซูโม่ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่น จากนั้นจะสอนวิธีการทำ ตัวซูโม่กระดาษ เมื่อนักเรียนดูการสาธิตเสร็จแล้วนักเรียนจะลงมือทำตุ๊กตาซูโม่ของตนเอง เมื่อได้ตัวซูโมแล้ว นักเรียนแต่ละคนจะนำซูโม่มาขึ้นบนแป้นหันหน้าเข้าหากันแต่ละฝ่ายจะตีข้างๆ แป้นให้ตัวซูโม่หันเข้าสู้กัน เมื่อตัวซูโม่ของใครล้มก่อนคนนั้นจะแพ้และต้องออกจากเกมเพื่อเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาเล่นต่อจนได้ผู้ชนะอันดับ 1 , 2 ,3