เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการวิจัย

งานส่งเสริมการวิจัย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอผลการวิจัย

เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"

โดย คณะวิจัย ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ประกอบด้วย อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ , อ.ณัฐชา ช่วงพิทักษ์ , อ.ลดาวัลย์ น้อยเหลือ และ อ.จารุวรรณ กิตติภาดากุล
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ เวลา 12.30 น. - 13.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_388-Health_Plan2555.pdf