เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

คณะผู้บริหาร และ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (ประธานกรรมการโครงการการศึกษาปริญญาเอก)
คณะผู้บริหาร และ นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
เวลา 8.00-11.30 น.marquee tent