เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ระหว่าง วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมที่จัดขึ้น
ป.1-ป.2 ระบายสีรูปภาพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ป.3 วาดรูประบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ป.4-ป.6 วาดภาพประกอบคำบรรยายการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ม.1-ม.2 กิจกรรมประกวดจัดป้ายนิเทศ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555
ม.4 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ม.5 กิจกรรมจัดทำชุดทำบุญ สังฆทาน
ม.6 กิจกรรมผ้าป่าพระไตรปิฎก

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ“เวทีคนดีศรีศาสนา”
(ธรรมสมโภช 100 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 11 พฤษภาคม 2554 และ 105 ปี หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ 27 พฤษภาคม 2554)โดย พระครูสังฆกิจพิมล

สำหรับกิจกรรมผ้าป่าพระไตรปิฎก ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันสร้างบุญซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (45 เล่ม จำนวน 2 ชุด ) ถวายให้แก่วัดในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
(ส่วนปัจจัยส่วนที่เกินทั้งหมดจะนำถวายวัดทั้งหมด )โดยสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ผู้ประสานงาน วิชาสังคมศึกษาฯ แต่ละระดับชั้น

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_400-พระไตรปิก.jpg