เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาวิชาชีพครู"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน 23 คน เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน วิทยากร คือ อาจารย์สมาน จันทะดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กรุงเทพมหานครและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครูมากกว่า 20 ปี