เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ ทุนการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 (Beijing No.39 Middle School)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 (Beijing No.39 Middle School) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2555 มีนักเรียนเ้ข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่
1.นางสาวพลอยไพลิน วงศ์ล้อมนิล ม.6/1 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่ม 1 (3ปี)
2. นางสาวณิชา คงเมือง ม.6/3 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่ม 1 (9ปี)
3.นางสาวเบญจ์ สำราญกิจ ม.6/4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่ม 1 (9ปี)
4.นางสาวปัณณรัช ชูเชิด ม.6/4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่ม 1 (9ปี)
5.นางสาวอุมาพร การัณย์สุข ม.6/4 แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่ม 1 (3ปี)
และ มี อาจารย์รัตน์ติมา อมรสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูลนักเรียนในครั้งนี้
คณะนักเรียนทุนและอาจารย์จะเดินทางเพื่อไปรับทุนระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555