เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนSeirin Senior High Schoolประเทศญี่ปุ่น

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียน Seirin Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ให้มีโอกาสเดินทาง ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนชาติญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง จึงได้เสนอความร่วมมือ ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนให้นักเรียน จำนวน 10 คน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 21 พฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลา 16 วัน โดยทางโรงเรียนไม่ถือว่า เป็นวันลาของนักเรียน
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอให้ท่านผู้ปกครองโปรดศึกษาข้อมูล ของโครงการดังกล่าวตามเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ยอดสวรรค์ อิกูจิ โทรศัพท์ 038-458700-3 ต่อ 4404 โดยนักเรียนจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมรับแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารข้อมูลส่วนตัวสำหรับครอบครัวเจ้าภาพที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_415-serin2012.pdf