เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ( B MAGIC ) ปีการศึกษา 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2555 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1. เด็กหญิงจิรัชญา ใจงาม ป.6/1
2. เด็กหญิงลลิต เวชกิจวาณิชย์ ป.6/3
3. เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.5/2
4. เด็กชายธนพล ศิริรักษ์ ป.6/1
5. เด็กชายบุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ ป.6/1
6. เด็กชายธีระชัย ชั้นวณิชย์โสภา ป.6/3
7. เด็กหญิงชลกร ชยาบูรณ์ ป.6/1

ระดับมัธยมศึกษา
1. เด็กชายณัฐพล เวชกิจวาณิชย์ ม.3/3

อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียน คือ อาจารย์เยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ และ อาจารย์เอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_439-doctor_profile-2555.pdf