เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ ป่าชายเลน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จะจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ ป่าชายเลน” ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้้ถึงความสำคัญของป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน การศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ โรงเรียนมอบหมายให้อาจารย์ธิติมา สมปัญญา เป็นผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_443-ขออนุญาตป่าชายเลน.pdf