เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน

งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยมีอาจารย์จักรี สว่างไพร เป็นประธานโครงการ ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 7
โดยกำหนดจุดรวมนักเรียน ดังนี้
- จุดรวมนักเรียน ป.1-ป.6 บริเวณสนามหน้าเสาธง มี อ.ทิวา จินตกานนท์ และ อ.สุเนตร ไชยพรรณา เป็นผู้ประสานงาน
- จุดรวมนักเรียน ม.1-ม.3 บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 5 และ 6 (ลานหูกระจง) มี อ.สุริยันต์ จันทิพย์ และ อ.เอนก สาลีพัฒนผล เป็นผู้ประสานงาน
- จุดรวมนักเรียน ม.4-ม.6 บริเวณลานสนามบาสเกตบอล มัธยมศึกษา มี อ.กฤษฏิ์ นิรุตติศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน
หลังจากนับจำนวนนักเรียนครบแล้ว ขอให้ไปรวมกันที่สนามหน้าเสาธง เพื่อชมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นจากวิทยากร โดยมีอาจารย์ประจำชั้นดูแลนักเรียน