เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ ณ ประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา อีกทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจในการใช้ภาษาและประสบการณ์ ในการศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย และในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและค่ายทักษะชีวิต ณ Australian Institute of Professional Education (AIPE), Sydney, Australia (สาหรับนักเรียน ป.5-ม.5) ระยะเวลา 18 วัน
ตั้งแต่วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2555 ค่าใช้จ่าย 115,000 บาท
2. โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สาหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ม.5) ระยะเวลา 20 วัน
ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2555 ค่าใช้จ่าย 58,900 บาท *** รายละเอียดเพิ่มเติม *** :

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_457-Australia55.pdf