เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันประเมินความสามารถในการแ้ก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( TME )

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับเป็นศูนย์สอบการแข่งขันประเมินความสามารถในการแ้ก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( TME ) ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555
///กำหนดการ///
8.00 - 9.00 น. เดินทางถึงโรงเรียน
9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบ (OMR) และแจกข้อสอบ
10.00 – 11.30 น. สอบ ( 90 นาที )

///เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ///
ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ตามระดับชั้นของนักเรียนโดยแบ่งเนื้อหาของข้อสอบเป็นเนื้อหาพื้นฐานและประยุกต์ ( ข้อสอบมีเนื้อหาง่ายจนถึงยากเป็นลำดับ )
ระดับที่ 1 เนื้อหาพื้นฐาน ข้อ 1 – 10
ระดับที่ 2 เนื้อหาพื้นฐาน ข้อ 11 - 20
ระดับที่ 3 เนื้อหาประยุกต์ ข้อ 21 - 25
ระดับที่ 4 เนื้อหาประยุกต์ ข้อ 26 - 30
///การเตรียมตัวในวันสอบ/// 1. แต่งกายชุดนักเรียน นำดินสอ 2B และยางลบมาด้วยเพื่อใช้ในการสอบ 2. ระบายคำตอบโดยใช้ดินสอ 2B 3. ถ้านักเรียนเข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ 4. นำบัตรประจำตัวผู้สมัครส่วนที่ 1 มาแสดงเป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ
** ประกาศผลสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/tme สสวท.จะส่งรายงานการประเมินฉบับนักเรียนทุกคน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ทั้งนี้รายงานการประเมินฉบับนักเรียนแต่ละฉบับจะเป็นความลับเฉพาะรายบุคคล **

///ห้องสอบ///
ห้อง 521 (อาคาร 5 ชั้น 2) เลขประจำตัวสอบ 2 040 0001 – 2 040 0034
ห้อง 522 (อาคาร 5 ชั้น 2) เลขประจำตัวสอบ 3 040 0001 – 4 040 0009
ห้อง 523 (อาคาร 5 ชั้น 2) เลขประจำตัวสอบ 4 040 0010 – 5 040 0022
ห้อง 524 (อาคาร 5 ชั้น 2) เลขประจำตัวสอบ 6 040 0001 – 6 040 0022
จำนวนนักเรียนที่สอบทั้งสิ้น 126 คน