เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งระดับชั้นจำนวน 101 คน ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 08.25 – 15.45 น
ณ อาคารหอประชุม (ห้องประชุมเล็ก)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านศาสนพิธีของศาสนาพุทธได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทศาสนา
4. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบในหน้าที่

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะตามหลักศาสนพิธีของศาสนาพุทธและอบรมฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกสมาธิจากพระวิทยากร