เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “ท่องเที่ยวเมืองจักสาน เบิกบานใต้สมุทร ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเมืองจักสาน เบิกบานใต้สมุทร ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนในการทำงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและประทับใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยที่ 3 บ้านใกล้เรือนเคียง ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของชุมชน สถานที่สำคัญ อาชีพ แหล่งบริการในชุมชน การปฏิบัติตนเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ
2. วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 ประวัติศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี
3. วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลก ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
4. วิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ Unit 4 On Vacation สิ่งแวดล้อมในท้องทะเล